Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image

Souhlas osoby, která nás kontaktuje prostřednictvím webového formuláře 

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (dále jen GDPR) je naší povinností Vás informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší vzájemnou obchodní spoluprací, tj. uzavíráním smluv, přijímáním objednávek, fakturací, vzájemnou komunikaci, pořádání akcí atd.     

 

V rámci vzájemné obchodní spolupráce Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje Vašich zaměstnanců, jména a příjmení, e-mailové adresy, tel. čísla a další údaje z kategorie osobních údajů, jsou zpracovávány výhradně obchodním oddělením společnosti Aerosol – service a.s., IČ: 24123145, se sídlem Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd.  

 

Osobní údaje budou v obchodním oddělení naší společnosti archivovány po dobu 4 let, následujících po roce ukončení našeho obchodního vztahu, pokud tato doba není stanovena právním předpisem jinak. Osobní údaje můžeme dále předávat orgánům veřejné správy a zájemcům o Vaše produkty.   

Osobní údaje, které budou uloženy v elektronické podobě, budou chráněny přístupovým heslem. Osobní údaje, které budou archivovány v listinné podobě, budou uloženy v uzamykatelné skříni v místnosti určené k archivaci.     

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti, právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Výše uvedená práva můžete písemně uplatňovat na naší uvedené adrese.