Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Řada průmyslových odvětví a zejména stavebnictví jsou v posledních letech předmětem rostoucích požadavků na zlepšení a prokázání pověření o trvalé udržitelnosti svých výrobků.

Udržitelný rozvoj

Pojmem udržitelnost (event. udržitelný rozvoj) lze souhrnně nazvat snahu o zodpovědné a efektivní využívání zdrojů naší planety. K udržitelnému rozvoji přispívá zejména optimalizace spotřeby energie, surovin a dalších zdrojů, podpora obnovitelných zdrojů, eliminace negativních dopadů na životní prostředí (např. nahrazováním rizikových chemických látek ekologickou alternativou) a v neposlední řadě vhodná údržba s cílem prodloužení životnosti produktu a následně i jeho možná recyklace.

Požadavek na „udržitelnost“ je stanoven i v nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady EU. Navíc některé státy (např. Belgie a Francie) mají předpisy vyžadující EPD
u stavebních výrobků zahrnuty ve vnitrostátní legislativě. I certifikační organizace začínají postupně uplatňovat kritéria udržitelnosti jak pro budovy, tak stavební výrobky na základě analýz životního cyklu, ekologických bilancí a emisí.

Přestože PU lepidla a montážní pěny tvoří jen malé procento celkového objemu stavby, často se velkou měrou podílejí na únosnosti a trvanlivosti jednotlivých konstrukčních prvků stavby (např. lepené dřevěné nosníky). Navíc mohou nahradit potřebu jiných prvků jako je mechanického kotvení nebo vyztužení apod. To může v řadě případů šetřit energii během výroby těchto prvků a snížit spotřebu surovin a odlehčit finální konstrukci.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Jednou z forem, jak se zapojit do udržitelného rozvoje je vypracování Environmentální prohlášení o produktu (EPD). Jde o komplexní zprávu vytvořenou podle mezinárodně dohodnutých norem, která dokumentuje způsob, jakým produkt ovlivňuje životní prostředí během jeho životního cyklu. Zahrnuje informace o vlivu výrobku na globální oteplování, znečištění vod, tvorbu ozonu a emise skleníkových plynů.

Základní normou pro zpracování modelů EPD je EN 15804, která dosud nebyla harmonizována, proto mohou mít členské státy EU další požadavky. Lze očekávat, že environmentální normy 
a předpisy budou průmyslovým subjektům časem ukládat řadu dalších povinností.

V oblasti stavebnictví prohlášení EPD pomáhají architektům, projektantům a dalším odběratelům lépe porozumět trvalé udržitelnosti výrobku a dopadům na životní prostředí. Zároveň se výrazně zvýší výběr produktů dostupných pro architekty a ekologicky zaměřené organizace při zadávání veřejných zakázek.

EPD platné pro jednokomponentní pěny (OCF) bylo vypracováno pro Asociaci FEICA jejímiž členy je i naše společnost.

Existuje několik typů EPD, přičemž rozdíl je založen na způsobu hodnocení vstupních údajů pro konkrétní výrobek (standardní EPD) nebo pro skupinu výrobků (průměrné EPD). Z možných modelů bylo vzhledem k charakteru materiálu EPD zpracováno metodou pro „nejhorší scénář“. 
Je strukturováno podle chemického složení a pokrývá všechny produkty v rámci určitého rozsahu formulací a aplikací. Vzhledem k tomu, že dopad používání PU lepidel a montážních pěn v budově na životní prostředí je poměrně nízký (<1%), jakákoli diferenciace mezi produkty by nepřispěla 
ke smysluplným informacím kvůli složitosti hodnocení. Zvolený model může být využit všemi způsobilými členy FEICA a mohou jej snadno přizpůsobit i novým výrobkům.

V případě Vašeho zájmu se na nás obraťte a sdělíme Vám o EPD více podrobností.